Tyto podmínky ochrany osobních údajů informují o zpracování osobních údajů, které nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění objednávky.

Základní ustanovení

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Doba uchovávání údajů

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

Vaše práva

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Závěrečná ustanovení

  1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Martin Dukay, Cerhýnky 60, 280 02 Cerhenice, IČ: 88528669

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou adresa: Martin Dukay, Cerhýnky 60, 280 02 Cerhenice, IČ: 88528669

e-mail: info@unodesign.cz, telefon: 725 123 746

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce pověřil zpracováním osobních údajů Pavlu Bohatou.

  1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal v souvislosti s plněním Vaší objednávky či smlouvy.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky či smlouvy a následnou fakturaci.

  1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je – plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy – zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  1. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace Vaší objednávky, či po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících se smlouvy, byla-li tato uzavřena, včetně případných reklamačních řízení apod. a dále po dobu nutnou pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce je dále povinen uchovávat osobní data po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy nebo dobu, na kterou byl Správci ke zpracování udělen souhlas či do jeho odvolání.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

4.3. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují bezpečnost všech systémů Správce a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v možnostech Správce vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Taková data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

  1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

5.1. Příjemci osobních údajů mohou být osoby – podílející se na dodání zboží (služeb) – podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy – zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu – zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, a to na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

  1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky byly aktualizovány a nabývají účinnosti dnem 18.12.2018